Algemene Voorwaarden Star Studiebegeleiding Lunteren (SSL)

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. Opdracht: de overeenkomst tussen SSL en Opdrachtgever (veelal ouder/verzorger van de leerling)
b. SSL: Star Studiebegeleiding Lunteren (Opdrachtnemer).
c. Opdrachtgever: de wederpartij van SSL.
d. Leerling: degene die van SSL een vorm van studiebegeleiding krijgt.

Artikel 2 Algemeen
1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van SSL en alle overeenkomsten tussen SSL en Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, welke betrekking hebben op door SSL aangeboden vormen van studiebegeleiding .
2. Deze voorwaarden worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden SSL-studiebegeleiding”.
3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Uitvoering van de werkzaamheden
1. SSL voert de overeengekomen werkzaamheden uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. De leerling is gehouden tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van SSL ter bevordering van een ordelijk verloop van de studiebegeleiding. Bij niet-naleving van de aanwijzingen en/of gedragsregels is SSL bevoegd de leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door SSL aangeboden studiebegeleiding.
Artikel 4 Tariefswijzigingen
SSL behoudt het recht de tarieven voor de door SSL aangeboden studiebegeleiding per schooljaar te wijzigen.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden
1. Voor door SSL aangeboden studiebegeleiding geldt de onder 2. beschreven betalingswijze.
2. Na de maand waarin studiebegeleiding heeft plaatsgevonden ontvangt de opdrachtgever een factuur over die maand. Betaling binnen twee weken na de factuur datum.
Artikel 6 Niet-tijdige betaling
In geval van niet-tijdige betaling is Opdrachtgever onmiddellijk in gebreke en heeft SSL het recht de wettelijke rente te berekenen.

Artikel 7 Klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na afloop van de gevolgde studiebegeleiding, schriftelijk of via de mail te worden gemeld aan SSL. De ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen.
2. Indien een klacht gegrond is, zal SSL de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever is tegenover SSL aansprakelijk voor alle schade die SSL lijdt door toedoen van Opdrachtgever of de leerling. Opdrachtgever vrijwaart SSL tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan Opdrachtgever of de leerling toerekenbaar is.
2. Indien SSL aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. De beperkingen uit dit artikel gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van SSL of haar leidinggevende ondergeschikten.
3. SSL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of verlies van zaken. De leerling wordt daarom geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten in het leslokaal.

Artikel 9 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SSL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SSL niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

Artikel 10 Intellectuele eigendom en auteursrechten
SSL behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Artikel 11 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen SSL en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Wijzigingen
Het staat SSL vrij de algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt van een wijziging van de algemene voorwaarden op de hoogte gesteld. Opdrachtgever kan de overeenkomst in dat geval kosteloos eenzijdig beëindigen, of, wanneer de overeengekomen werkzaamheden nog niet zijn aangevangen, kosteloos ontbinden, binnen 30 dagen na verzending van de mededeling inzake de wijziging van de algemene voorwaarden.